ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน