ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การควบรวมจัดตั้งสถาบันสหสรรพศาสตร์

ตามประกาศของสภา มทร.อีสานลงวันที่ 25 ธ.ค.2563 ในกรณีที่ ก่อนการส่งผ่านการควบรวมเพื่อการจัดตั้งสถาบันสหสรรพศาสตร์นั้น ก่อนวันที่ 25 มี.ค.2564 การโยกย้ายบุคคลากร ,งบประมาณ, โครงการของสาขาเดิมสามารถทำได้หรือไม่ สำหรับในกรณีที่โครงการ ที่ยังไม่จบสามารถดำเนินการต่อไปจนเลยวันที่ 25 มี.ค.64ที่เป็นกำหนดสุดท้ายของการโอนผ่าน ได้หรือไม่ ในขณะนี้มีแรงกดดันจากฝ่ายบริหารสาขาเดิมที่จะโยกย้ายบุคคลากรของสาขาที่ถูกควบรวมไปในตำแหน่งที่เป็นเงื่อนไขเดิม ซึ่ง ลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นการบริหารที่ไม่มีมรรยาทเลยสำหรับ ในช่วงของการส่งผ่าน ดังเหตุผลข้างต้นโปรดพิจารณาด้วยครับ..


โดย บิดาของบุคคลากร มทร.อีสาน
เมื่อ : 2021-03-02 23:30:00 | IP Address : 134.196.40.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันสหสรรพศาสตร์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ข้อ 9 ได้กำหนดให้อำนาจอธิการบดีในการออกประกาศโอนภาระงาน และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ มาสังกัดสถาบันสหสรรพศาสตร์ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันประกาศจัดตั้ง ดังนั้น สำหรับบุคลากร หรือ โครงการที่ยังดำเนินการอยู่ ก็ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการออกประกาศโอนย้ายจากอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-03-23 09:07:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA