ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การปรับอัตราเงินเดือน พงน.ในสถาบันอุดมศึกษา

จากที่มีมติการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนนั้น ต้องการเรียนสอบถามเหตุเพราะ ไม่ทราบข้อมูลทั้งหมด
1.การปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน พนง.สายสนับสนุนนั้น ปรับเพิ่มทุกวุฒิการศึกษาหรือ ไม่
2.จากการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน พงน.ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน นั้น เหตุใด วุฒิการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง (ปวส.) จึงไม่มีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน (เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลใดๆ จึงเรียนสอบถามค่ะ)


โดย ละมุน
เมื่อ : 2021-02-01 10:37:00 | IP Address : 172.16.5.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

การปรับค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มทร.อีสาน ได้พิจารณาปรับค่าตอบแทน ทุกคุณวุฒิ ยกเว้นคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนตามอัตราแรกบรรจุข้าราชการ ก.พ. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 คูณด้วยอัตรา 1.3 (11,500x1.3 = 14,950 บาท) มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน เท่ากับ 15,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


[ ไฟล์แนบ ]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-03-15 13:57:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA