ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การดำเนินการร่างระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

การร่างระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ทำไมถึงให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ร่างระเบียบกันเอง เรื่องนี้ควรจะเป็นภาระหน้าที่ของนิติกรของมหาวิทยาลัย นิติกร มีเงินประจำตำแหน่งด้วย แต่ไม่ร่างระเบียบ นิติกรต้องรูเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทุกเรื่อง ขอให้ท่านพิจารณาภาระงานเรื่องนี้ด้วย


โดย บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เมื่อ : 2020-12-15 11:35:00 | IP Address : .*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ตามที่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร้องเรียนมายังสายตรงอธิการบดี ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งนิติกร โดยสรุปสาระสำคัญได้ความว่า ?การร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้งหมดนั้น ควรเป็นหน้าที่ของนิติกรเป็นผู้ดำเนินการ ไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรที่จะต้องมาดำเนินการร่าง เนื่องจากนิติกรควรรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งหมด? ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานกฎหมายได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการวางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อบังคับใช้ใน มหาวิทยาลัยฯ ได้ ซึ่งแตกต่างจากส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง หรือกรมอื่นๆ จึงมีผลทำให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เห็นว่า หน่วยงานของตนเองจำเป็นต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการนั้น สามารถที่จะยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ซึ่งในกระบวนการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ควรจะต้องยกร่างฯ โดยเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน้าที่รับผิดชอบงานในเรื่องที่กฎหมายจะใช้บังคับ ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลดังกล่าวจำต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี เพื่อให้การบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ และในขณะเดียวกันนิติกรจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจข้อกฎหมาย โครงสร้างของกฎหมาย เนื้อหา และการใช้ถ้อยคำในร่างกฎหมาย อันจะทำให้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น การที่มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยร้องเรียนว่า การร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้งหมด ควรเป็นหน้าที่ของนิติกรเป็นผู้ดำเนินการ นั้น สำนักงานกฎหมายไม่เห็นพ้องด้วย และหากให้นิติกร เป็นผู้รับผิดชอบยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ก็อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากเนื้อหาของกฎหมายที่จะตราใช้บังคับนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ เกิดความล่าช้าในการบังคับใช้กฎหมาย และทำให้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-02-11 14:18:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA