ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว

ข้าราชการ พนักงานหญิง แต่งชุดปกติขาว ผมยาวประบ่าต้องรวบผมใส่เน็ตให้เรียบร้อย ควรกำชับเรื่องนี้ด้วยค่ะ เพราะแสดงถึงความมีกาลเทสะความเหมาะสม ภาพที่เผยแพร่ออกไปแสดงถึงชื่อเสียงของมหาลัยด้วย


โดย พนักงานมหาวิยาลัย
เมื่อ : 2020-12-13 20:24:00 | IP Address : 124.122.17.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ ได้มีการตรวจสอบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 และกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 นั้น ไม่ได้ระบุถึงกรณีทรงผมข้าราชการ พนักงานฯ หญิง ในการต่างกายชุดปกติขาว ไว้อย่างเป็นการเฉพาะเจาะจง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-02-11 13:53:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA