ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

สภาวิชาชีพบัญชีไม่รับรองหลักสูตรระดับ ปวส.

เรียน ท่านอธิการบดีฯ

ดิฉันเป็นศิษย์เก่าจบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาการบัญชี โดยจบระดับ ปวส.และ เรียนต่อเนื่อง 2 ปี ในระดับปริญญาตรี ดิฉันได้ยื่นเอกสารขอเป็นผู้ฝึกหัดงาน โดยตั้งใจจะเข้าสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏว่าทางสภาฯ ได้มีอีเมล์แจ้งมาว่า ดิฉันขาดรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ซึ่งดิฉันได้แย้งไปว่า เรียนจบแล้วในระดับ ปวส.(ซึ่งได้ยื่นทรานสคริปต์แนบไปด้วย) ทางสภาฯ แจ้งว่า รายวิชานี้อยู่ในระดับ ปวส. ซึ่งไม่ได้ถูกรับรองหลักสูตรจากสภาฯ มีเพียงรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 2 ที่เรียนในระดับปริญญาตรี เท่านั้นที่ถูกรับรอง ซึ่งถ้าประสงค์จะดำเนินการต่อดิฉันต้องไปลงเรียนวิชานี้ใหม่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งรู้สึกตกใจมากว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เหตุใดการเรียน การสอน ในระดับ ปวส. ของมหาวิทยาลัยของเรา จึงไม่ถูกรับรองหลักสูตรจากทางสภาวิชาชีพบัญชีคะ

จึงเรียนมาเพื่อขอคำอธิบายค่ะ

ขอบคุณค่ะ


โดย สุ
เมื่อ : 2020-12-11 10:58:00 | IP Address : 110.49.26.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

1. ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร พ.ศ. 2548) ที่ใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษารหัส 2548-2552 พบว่าหลักสูตรจัดให้รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 และรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เป็นวิชาบังคับซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
ทั้งนี้ จากข้อร้องเรียน งานพัฒนาวิชาการฯ ต้องการเอกสาร/ข้อมูลชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และใบแสดงผลการศึกษาเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลรายวิชาในหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากนักศึกษาต้องการจัดส่งเอกสารหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถติดต่องานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษาได้ที่ 0 4423 3000 ต่อ 2766 หรือ www. facebook.com/profile.php?id=100010713399517
2. กรณีการขอรับรองประกาศนีบัตรในวิชาการบัญชีของสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกนั้น กระบวนการดำเนินการเสนอหลักสูตรเพื่อขอรับรองต่อสภาวิชาชีพบัญชีเป็นกระบวนการดำเนินการของคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะต้นสังกัด หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาได้
วิธีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน :
ประสานคณะ รวบรวมข้อมูลหลักสูตรได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ/สภาวิชาชีพ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลที่สะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างเว็บไซต์งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2021-02-11 15:42:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA