ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การเทียบโอนหน่วยกิต

คือตอนนี้ผมเรียนอยู่มอ. เอกชนแห่งหนึ่ง สาขาการโรงแรม กำลังจะขึ้นปี4 แต่ติดฝึกงานทั้งภายใน2-300ชม. และภายนอก3เดือน ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่จบแค่4ปี ผมอยากสอบถามว่าสามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปได้ไหมครับ


โดย ศราวุธ ชัยบุตร
เมื่อ : 2020-07-13 22:01:00 | IP Address : .*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

การโอนย้ายสถาบันการศึกษา ในสาขาการโรงแรม เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย ยังไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว และข้อมูลที่นักศึกษาแจ้งไว้ยังไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การโอนย้ายดังกล่าวได้ ดังนั้นให้ติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ตึกอาคาร 35 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 และนำเอกสารใบรับรองผลการศึกษา พร้อมคำอธิบายรายวิชาทุกวิชาที่นักศึกษาเรียนที่สถาบันการศึกษาเดิมมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาการโอนย้ายข้ามสถาบัน
การโอนย้ายหน่วยกิต หรือการเทียบโอนผลการเรียน จะต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 ต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาที่ผู้ขอเทียบโอนศึกษาอยู่ รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียนต้องมีระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ำกว่า C หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า เป็นต้น
หากนักศึกษามีข้อซักถามเพิ่มเติมสามารถติดต่องานทะเบียนและประมวลผลได้ที่ 0 4423 3000 ต่อ 2750-2758 หรือ www. facebook.com/register112011


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2020-07-31 13:52:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA