ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

เรียนขออนุญาตนำเสนอระบบ JCampus

เรียน ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

ทางบริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท ขออนุญาตเข้าไปนำเสนอภาพรวมของระบบ JCampus ระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษา ให้กับท่านอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้องที่มหาวิทยาลัยของท่าน ทั้งนี้การนำเสนอระบบจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง โดยจะมีผู้นำเสนอระบบ 3 ท่านคือ คุณวชิระ กรีฉัตร, คุณกฤษณ์ มูลศาสตร์สาทร, และ คุณธนะกันต์ เทียนศรี ที่จะไปพบท่านที่สถานที่ที่ท่านนัดหมาย

ทางบริษัทล็อกซเล่ย์ออบิท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสเรียนพบกับท่านในระยะเวลาอันใกล้นี้ หากท่านสะดวกในวันและเวลาใด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแจ้งกลับมาที่ email ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างได้ทันทีครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ธนะกันต์ เทียนศรี | Thanakan Tainsri
Senior Business Development Officer
Computer System & Service Department
E-mail: thanakanta@loxley.co.th
Mobile: 081-655-4141


โดย ธนะกันต์ เทียนศรี
เมื่อ : 2018-01-30 12:07:00 | IP Address : 159.192.204.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานภายนอกที่สนใจอยากเข้ามานำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ สามารถส่งหนังสือขอเข้านำเสนอข้อมูลฯ มาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีีสาน สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
2.ทางโทรสาร 044-233052
3.อีเมล์ president@rmuti.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2018-06-15 15:51:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA