ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

เงินข้าราชการเดือนเมษายน 2560 ไม่ขึ้น

เงินข้าราชการเดือนเมษายน 2560 ไม่ขึ้น เดือนกันยายน ก็ต้องขึ้นอีก 1 ครั้ง ผมเป็นข้าราชการที่จะเกษียณ 30 กันยายน 2560 นี้ การที่ไม่ขึ้นเงิน มีผลกับการคิดเงินเงินบำนาญ มาก


โดย ผศ. วิทยา บุญคำ
เมื่อ : 2017-08-07 23:51:00 | IP Address : 223.205.235.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

การขอรับเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการโดยใช้เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ในการคำนวณเงินบำนาญล่วงหน้า เพื่อให้กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการภายในเดือนตุลาคมของปีที่เกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 กองบริหารงานบุคคลจะดำเนินการขอรับเงินบำนาญเพิ่มให้แก่ข้าราชการบำนาญ และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินบำนาญที่ได้รับเพิ่มให้แก่ผู้รับบำนาญย้อนหลังให้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่เกษียณ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2017-10-12 15:36:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA