ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ทำไมต้องฝึกงานนานด้วยคับ

มหาลัยอื่นๆๆๆใหญ่ๆๆอาทิ ม.ขอนแก่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เขาฝึกงานแค่เดือนเดียวเอง แต่ทำไม มหาลัยเราฝึกงานตั้ง 4 เดือนด้วย ซึ่งมันนานและไม่จำเป็นเลย เอาเวลาฝึกงานตรงนั้นมาเรียนดีกว่าคับ จากความคิดเห็นของเพื่อนนักศึกษาหลายๆๆๆคนคับ


โดย วิศวกร
เมื่อ : 2012-10-12 10:31:00 | IP Address : 202.151.7.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ตามข้อบังคับมหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 หมวด 2 ข้อ 12(3) กำหนดให้การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามให้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต (หากรายวิชาฝึกงานมีการลงทะเบียนและนับหน่วยกิต) และข้อ 12(4) กำหนดให้การปฏิบัติสหกิจศึกษาใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติเต็มเวลาให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต
ดังนั้น กรณีนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และข้อกำหนดของหลักสูตรจึงจะผ่านเกณฑ์การวัดผลการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-11-16 10:31:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA