ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

เรื่องตู้น้ำเย็นโรงอาหาร และ สำนักวิทยบริการ

โรงอาหาร น้ำไม่ไหลเป็นบางวันแต่เดี๋ยวนี้เริ่มไม่ไหลแล้วครับ
สำนักวิทยบริการ เมื่อก่อนมีตู้น้ำเย็นให้กดทานอยู่แต่ละชั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีกดทานมาเป็นปีแล้ว แต่เจ้าหน้าที่เอาตู้น้ำเย็นไปกดทานอยู่ด้านหลังครับ สองมาตรฐานชัดๆ เอาเปรียบ แล้วอีกเรื่องครับ คือเรื่องขนมไม่ให้รับประทานในสำนักวิทยบริการ แต่กับขายขนมเองมันถูกหรอครับ สองมาตรฐานอีกแล้ว


โดย เด็กที่ไม่พอใจ
เมื่อ : 2012-07-01 11:32:00 | IP Address : 119.42.76.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอชี้แจงดังนี้
1. การให้บริการน้ำดื่มแต่ละชั้นที่ผ่านมาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบริการที่สำนัีกฯ ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มจากส่วนงานเอกชน และงบประมาณในการจัดหาน้ำดื่มได้มาจากบุคลากรของสำนักฯ ซึ่งไม่สามารถรองรับภาระการจัดหาน้ำดื่มต่อปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้ ประกอบกับปัจจุบันตู้น้ำดื่มดังกล่าวชำรุด เกิดจากการรั่วของกระแสไฟฟ้า อาจทำให้เกิดอัตรายแก่ผู้ใช้บริการ สำนักฯ จึงงดให้บริการน้ำดื่มในแต่ละชั้น แต่ก็มีบริการน้ำดื่ม บริเวณโถงริมน้ำชั้น 1 ของสำนักฯ
2. การจำหน่ายขนม และเครื่องดื่ม เป็นการให้บริการตามข้อเสนอแนะในการสำรวจคุณภาพบริการแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553 และครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการภายในสำนัก โดยสามารถรับประทานได้ในพื้นที่บริการชั้น 1 เท่านั้น ซึ่งสำนักจะดำเนินการติดป้ายประกาศแจ้งพื้นที่ ที่สามารถรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่มให้ผู้ใช้บริการเข้าใจอย่างชัดเจน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-07-17 09:52:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA