ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน

เรียน อธิการบดีที่เคารพ
เนื่องด้วย ทางวิทยาเขตสกลนครได้จัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา 2554 สิ้นสุดการเรียน วันที่ 24 พษภาคม 2555
จนกระทั่ง ถึงวันที่ 27 มิถุนายน ยังไม่ประกาศผลการเรียน
อยากทราบว่ามันติดขัดที่ตรงใหน ติดที่บุคลากร หรือผู้บริหาร
และอีกเรื่องก้อคือ กระผมคิดว่าน่าจะมี วิทยาเขตเดียว ที่ไม่สามารถดูผลการเรียนผ่านเว็บไชต์มหาลัยได้
ขนาดมัธยมบ้านนอกยังดูผ่านเน็ตเลยครับ
รักและอยากให้ ราชมงคลอีสาน พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐาน


โดย นักศึษา วิทยาเขตสกลนคร
เมื่อ : 2012-06-27 22:04:00 | IP Address : 180.183.209.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

วิทยเขตสกลนคร ได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอแจ้งการชี้แจงข้อร้องเรียนดังกล่าว ตามรายละเีอียดดังนี้
ข้อที่ 1 ผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2554 ยังไม่ประกาศผลเรียน เนื่องจากมีการส่งผลการเรียนบางรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 3/2554 ล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถอนุมัติผลการเรียนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในส่วนที่มีการส่งผลการเรียนครบทุกรายวิชา ได้ทำการประกาศผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว
ข้อที่ 2 วิทยาเขตสกลนครยังไม่สามารถดูผลการเรียนผ่านระบบบริการการศึกษาได้ เนื่องจากประสบปัญหาการส่งผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนรวมไปถึงการอนุมัติผลการเรียน และไม่สามารถจัดทำให้สมบูรณ์ทั้งหมดได้ ซึ่งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และข้อมูลการส่งผลการเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ ขณะนี้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสามารถจัดทำข้อมูลได้โดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาที่ 1/2555


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-08-16 10:46:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA