ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ย้ายสาขา

หนูเรียนสาขาบัญชี แล้วหนูเกรดไม่ถึง 2.00 หนูสามารถที่จะย้ายไปเรียนสาขาอื่นได้ไหมค่ะ...


โดย กลุ้มใจ
เมื่อ : 2012-06-25 08:28:00 | IP Address : 111.84.73.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแล้วขอแจ้งรายละเอียดว่า นักศึกษาสามารถย้ายสาขาภายในคณะหรือข้ามคณะได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. กรณีเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ
- นักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชา/โปรแกรมวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
- นักศึกษาต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 15 หน่วยกิต
- การขอย้ายกระทำได้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ โดยต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาในภาคการศึกษาที่ต้องการโอนย้าย
- ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่นักศึกษาสังกัด
- ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาที่นักศึกษาจะโอนย้ายไป
2. กรณีเปลี่ยนสาขาวิชาข้ามคณะ มีข้อกำหนดดังนี้
- ต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
- ศึกษาตามแผนการศึกษาเดิมไ่ม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินชั้นปีที่ 3
- ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาใด ๆ มาก่อน
- ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาและคณบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
- นักศึกษาภาคสมทบจะขอย้ายเวลาเรียนเป็นภาคปกติไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-07-04 13:37:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA