ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

เรียน ท่านอธิการบดี
ตามที่มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยลาไปเรียนและใช้ทุนของมหาวิทยาลัย แต่เมื่อกลับมาแล้ว ก็มีการลาออกเพื่อสมัครใหม่ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาเอก นั้นหมายความว่า เขาได้ลาออกจากตำแหน่ง แล้วมหาวิทยาลัยมีการเรียกใช้เงินทุนคืนหรือไม่ เพราะถ้าเป็นข้าราชการเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ กว่าอัตราเงินเดือนจะขึ้น นั้นนานมากเมื่อเทียบกับการปรับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือไม่ได้คิดเพราะเห็นว่ายังไงก็ทำงานงานอยู่ นั้นหมายความว่าเขาเบียดบังเวลาหลวงไปเรียนแล้วกลับมาก็ได้ขึ้นเงินเดือน โดยยังไม่ได้ตอบแทนให้มหาวิทยาลัย เลย หรือหากเขาลาออกไปทำงานที่อื่น มหาวิทยาลัยจะเสียผลประโยช์หรือไม่
ลองเปรียบเทียบนะครับ พนักงานมหาวิทยาลัยไปเรียน กลับมา ลาออกแล้วสมัครใหม่เงินเดือนขึ้น แต่ข้าราชการ กลับมาต้องค่อยๆ ขึ้น เหมาะสมหรือไม่ครับ แล้วเงินที่ส่งเขาเรียนจะตามเก็บกับใครครับ
โปรดพิจารณาด้วยนะครับ ล่าสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก็ทำแบบนี้ครับ


โดย ข้าราชการ
เมื่อ : 2012-06-19 02:46:00 | IP Address : 101.51.72.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนให้ทราบว่า
พนักงานฯ รายดังกล่าวไม่ได้ลาออกจากราชการแต่เป็นการสอบเพื่อใช้ผลของการสอบในการย้ายเพื่อให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยไม่ได้ลาออกแต่อย่างใด (คณะต้องมีอัตราว่างในคุณวุฒิดังกล่าวและมีความประสงค์จึงจะสามารถดำเนินการได้) หากกรณีที่พนักงานฯ ได้ลาศึกษาต่อเมื่อจบกลับมาแล้วประสงค์ที่จะลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น นั้น พนักงานฯ ต้องชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาที่ได้ทำกับมหาวิทยาลัยฯ ก่อน จึงจะสามารถลาออกไปเพื่อประกอบอาชีพอื่นได้ และอีกกรณีที่สงสัยคือ ข้าราชการฯ เมื่อลาศึกษาต่อแล้วจบการศึกษารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วเงินเดือนค่อย ๆ ขึ้น นั้น กองบริหารงานบุคคลขอเรียนให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดให้กับข้าราชการฯ ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ทุกราย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-28 13:31:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA