ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การลงรีเกรดของนักศึกษา

ผมนายกฤษดา ไชยตะมาตย์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อยากจะสอบถามเรื่องการรีเกรด ตอนนี้ผมได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 2.47 และผมต้องการจะขอรีเกรดในวิชาที่ผมได้เกรดน้อย ผมสามารถลงเรียนรีเกรดได้ไหมครับถ้าไม่สามารถลงได้เนื่องจากสาเหตุใด


โดย กฤษดา ไชยตะมาตย์
เมื่อ : 2012-06-18 08:52:00 | IP Address : 172.24.3.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า
จากการตรวจสอบของฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล นักศึกษาเ้ข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การลงทะเบียนเรียนช้าหรือการลงทะเบียนเรียนแทนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
- รายวิชาใดที่นักศึกษาได้รับคะแนน D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีกก็ได้ การลงทะเบียนเรียนซ้ำนี้เรียกว่า "การเรียนเน้น" (Regrade)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-28 16:33:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA