ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

พ้นสภาพนักศึกษา

ถ้าพ้นสภาพนักศึกษาเกินหนึ่งปีแล้วจะกลับมาเรียนใหม่ ทำยังไงได้บ้างค่ะ


โดย นักศึกษา
เมื่อ : 2012-06-17 20:15:00 | IP Address : 49.48.92.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีรายละเอียดดังนี้
1. กรณีนักศึกษาถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรก และไม่ได้ขออนุญาตลาพักการศึกษาภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งถือเอาระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
2. กรณีนักศึกษาพ้นสภาพจากผลการศึกษา หรือ หมดระยะเวลาการศึกษาหากนักศึกษาประสงค์กลับเข้ามาศึกษาต่อ ต้องสอบกลับเข้ามาใหม่เท่านั้น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-28 16:30:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA