ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

เรียนในช่วงซัมเมอร์

การเรียนในช่วงซัมเมอร์การจัดตารางเรียนในแต่ละวิชา ควรจะจัดให้อยู่วันเดียวกัน ไม่ใช่วิชานึงเรียน 3 วัน วันละ3ชั่วโมง แล้วอยากให้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาในช่วงซัมเมอร์ให้มากขึ้น


โดย student
เมื่อ : 2012-06-08 20:59:00 | IP Address : 182.53.106.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า
1.1 การจัดตารางเรียนแต่ละรายวิชา ควรจัดให้อยู่วันเดียวกัน ทางคณะแจ้งว่า
- การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน อาจารย์ 1 ท่าน สามารถสอนได้ 1-3 รายวิชา แต่ละรายวิชาเิปิดสอนเกินกว่า 1 ห้อง และนักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้ 1-3 รายวิชา (ไม่เกิน 9 หน่วยกิต)
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาไม่บังคับมีระยะเวลาศึกษา 5-8 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
จากรายละเอียดข้างต้น อาจารย์ 1 ท่าน มีภาระงานสอนมากกว่า 1 รายวิชา แต่ละรายวิชาเปิดสอนมากกว่า 1 ห้อง และมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนคละสาขาวิชา การจัดตารางสอนจึงต้องคำนึงถึงนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นหลัก
1.2 อยากให้เปิดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนให้มากขึ้น ทางคณะแจ้งว่า การเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับเป็นรายวิชาที่อยู่ในแผนการเรียนของนักศึกษา หากนักศึกษาคนใดหรือกลุ่มใดประสงค์จะลงทะเบียนเรียน รายวิชานอกแผนการเรียนต้องยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานั้น ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีของคณะที่รับผิดชอบของรายวิชานั้น ๆ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-06-28 13:51:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA