ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

เกณฑ์การปรับเงินเดือน

ทราบว่ามีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ของลูกจ้างชั่วคราว ระดับปริญญาตรีปรับจาก 7940 เป็น 8700 และระดับ ปวส. จาก 7100 เป็น 7300 พบว่าในการปรับไม่ได้เป็นไปตามเปอร์เซนต์ที่เท่ากัน การปฏิบัติงานอาจเท่าเทียมกันหรือหนักกว่า ท่านผู้บริหารพิจารณาจากอะไรในการปรับฐานเงินเดือนครั้งนี้ แต่ขอบพระคุณที่ท่านพิจารณาปรับฐานเงินเดือนให้ แม้ดูจะไม่ยุติธรรมนักสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่ด้อยกว่า


โดย ช่างสังเกต
เมื่อ : 2011-06-22 18:51:00 | IP Address : 172.16.5.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ตามที่มีผู้ตั้งกระทู้สายตรงอธิการบดี ในส่วนของการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างเงินรายได้ในระดับ ปริญญาตรี และ ปวส. โดยแจ้งว่าในการปรับฐานค่าจ้างไม่ได้เป็นไปตามเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน การปฏิบัติงานอาจเท่าเทียมกันหรือหนักกว่า ผู้บริหารพิจารณาจากอะไรในการปรับฐานเงินเดือน ครั้งนี้
กองบริหารงานบุคคลขอเรียนว่าการปรับฐานอัตราค่าจ้างของลูกจ้างเงินรายได้มิได้ปรับอัตราค่าจ้างตามเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาปรับฐานค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งตามที่ ก.พ. และกรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้
1. คุณวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย หรือต่ำกว่า อัตราค่าจ้าง 5,080 บาท ปรับเป็น 5,420 บาท
2. คุณวุฒิ ปวช. อัตราค่าจ้าง 5,760 บาท ปรับเป็น 6,100 บาท
3. คุณวุฒิ ปวท. อัตราค่าจ้าง 6,470 บาท ปรับเป็น 6,670 บาท
4. คุณวุฒิ ปวส. อััตราค่าจ้าง 7,100 บาท ปรับเป็น 7,300 บาท
5. คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท ปรับเป็น 8,700 บาท
6. คุณวุฒิ ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี ได้แก่ สถาปนิก) อัตรา่ค่าจ้าง 8,700 บาท ปรับเป็น 9,640 บาท
ในการปรับฐานอัตราค่าจ้าง มหาวิทยาลัยพิจารณาจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งตามที่ ก.พ. และกรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งส่วนราชการจะต้องมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะปรับได้และในการปรับอัตราค่าจ้าง มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างเงินรายได้ที่มีอัตราค่าจ้างสูงกว่าคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด และกรมบัญชีกลางกำหนด (ดังหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่แนบมาพร้อมนี้)

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000537.pdf


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-27 17:09:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA