ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ย้ายสถานที่เรียน

ผมเป็นผุ้ปกครองขอถามอาจารย์ว่าลูกเรียนอยูที่ขอนแก่นปี2เทอม1จะขอย้ายมาเรียนที่โคราชในช่วงปี2เทอมที่2
ได้หรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับ


โดย ผู้ปกครอง
เมื่อ : 2011-06-19 18:45:00 | IP Address : 182.232.122.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเรียนที่ศูนย์กลางฯ มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา นั้น มีข้อกำหนดดังนี้
1. ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณบดีของทั้ง 2 สถาบัน
2. นักศึกษาต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
3. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. หลักเกณฑ์การรับโอนให้นำบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อที่ 32 การเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา ข้อ (2) (3) (4) และ (5) มาบังคับใช้โดยอนุโลม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-08-24 14:15:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA