ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ย้ายคณะ

สามารถย้ายคณะจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ไปคณะวิทยาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชนได้ไหมคะ??


โดย nn
เมื่อ : 2011-06-18 07:28:00 | IP Address : 124.121.216.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะโอนย้ายสาขาต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาทั้งสองสาขา กรณีโอนย้ายข้ามคณะต้องได้รับการอนุัมัติจากคณบดีของทั้งสองคณะ และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 ดังนี้
1. การเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
2. การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. การย้่ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว
4. เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้วรายวิชาที่เคยเรียนมาในหลักสูตรเดิมให้นำผลการเรียนมาใข้ในหลักสูตรได้
5. ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขายื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามแบบที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายสาขาวิชา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-08-24 14:19:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA