ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ลงทะเบียนกิจกรรม

คือว่า ตอนแรกหนูไม่ทราบว่าลงทะเบียนกิจกรรมกันยังงัยเหนเพื่อนพูดกัน หนูเลยไปลงเองที่บ้านแล้วหนูคลิ๊กลงทะเบียนทั้งหมด จะมีผลอย่างไรค๊ะ แล้วสามารถแก้ไขการลงทะเบียนกิจกรรมยังงัยค๊ะ โปรดตอบด้วยนะค๊ะ ไม่สบายใจเลย


โดย เด็กเรียน
เมื่อ : 2011-06-16 14:42:00 | IP Address : 172.25.1.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ขอตอบดังนี้
การลงทะเบียนเรียนในระบบกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสใ้ัห้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ นั้น ๆ ตามโอกาสของนักศึกษา เนื่องจากในระบบฯ จะบันทึกกิจกรรมที่นักศึกษาแ้จ้งความประสงค์จะัเข้าร่วม ในใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด รายการกิจกรรมที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ รายการกิจกรรมดังกล่าวจะปรากฎในใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา สถานประกอบการที่จะพิจารณานักศึกษาเข้าทำงาน อาจจะเข้าใจว่า นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรม ซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีกับตัวนักศึกษาเอง ฉะนั้น นักศึกษาควรเลือกกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้จริง อีกทั้งยังไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของเพื่อนนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
ในกรณีนี้ เนื่องจากระบบดังกล่าวถูกใช้งานในภาคการศึกษา 1/2554 เป็นครั้งแรก ระบบจะดำเนินการลบรายการกิจกรรมที่นักศึกษาเลือกโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งหมดก่อน หากนักศึกษามีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา โืีทร. 0-4423-3000 ต่อ 2353


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-29 10:00:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA