ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

เรียนถามเรื่องการโอนย้ายตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุมดมศึกษา

อยากเรียนถามว่า...การโอนย้ายของอาจารย์ที่มีตำแหน่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากวิทยาเขตหนึ่งไปยังอีกวิทยาเขตหนึ่งสามารถกระทำได้หรือเปล่า (ใน มทร.อีสาน) ซึ่งเป็นกรณีการขอโอนย้ายไปเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

ถ้าได้....สามารถดำเนินได้เมื่อไหร่ครับ
- ต้องทำสัญญา 60 ปีก่อนหรือทำได้เลย

ถ้าไม่ได้....มีวิธีการใดที่จะแนะนำบ้างครับ


โดย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อ : 2011-06-15 14:50:00 | IP Address : 203.158.201.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

กองบริหารงานบุคคลขอเรียนว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถย้ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ ตามข้อ 16 ในประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาับันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ระบุว่า "หากบุคคลที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ดำรงตำแหน่งพนักงานในสถาัับันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ อยู่ก่อนแล้ว ผู้นั้นสามารถย้ายหน่วยงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยต้องได้รับคำยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่รับย้าย ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องจากตำแหน่งเดิม โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนเดิมของผู้ัย้าย" หากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ มีตำแหน่งว่าง และดำเนินการประกาศรับสมัครและพนักงานในสถาบันฯ ที่ประสงค์ขอย้ายหน่วยงาน ต้องไปดำเนินการสมัครสอบและต้องได้รับคำยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด หากผ่านการสอบคัดเลือกและอยู่ในลำดับที่ได้รับการบรรจุ สามารถใช้ผลการสอบย้ายไปยังหน่วยงานใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องจากตำแหน่งเดิม โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอััตราเงินเ้ดิม
อนึ่ง ในการย้ายโดยใช้ผลสอบแข่งขันนั้น สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อสัญญาจ้างจนเกษียณอายุ 60 ปี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-27 17:19:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA