ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ใบ กว.ของวิศวกรรมสำรวจ

อยากทราบว่าเมื่อไรจะสอบใบ กว.ได้ และถ้ายื่นหลักสูตรไม่ผ่านเด็กที่จบแล้วจะทำยังไงคะใครจะรับผิดชอบคะ เนื่องจากตอนนี้ก็นานแล้วนะคะ อยากให้เห็นใจลูกศิษบ้างคะ ขอบคุณคะ


โดย การรอคอย
เมื่อ : 2011-06-15 11:10:00 | IP Address : 118.174.13.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สาขาวิศวกรรมสำรวจขอตอบคำถามดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิศวกรรมสำรวจ ฉบับ พ.ศ. 2548 และ 2553 ได้รับการรับรองจาก สกอ. แล้ว
2. วิศวกรสำรวจที่จบจากสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ไม่ต้องมีใบประกอบอาชีพจากสภาวิศวกร
3. ถ้าจบหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและอยากได้ใบประกอบอาชีพสาขาวิศวกรรมโยธา ทางสาขาวิชาฯ กำลังพยายามดำเนินการเพื่อขอรับรองหลักสูตรดังมีรายละเอียดดังนี้
3.1 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2548 ที่ได้ยื่นไปนั้น ไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีข้อบกพร่องคือ
- การลำดับวิชาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
- จำนวนอาจารย์ผู้สอนน้อยเกินไป
- เอกสารประกอบไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับใหม่
3.2 หลักสูตร พ.ศ. 2553 กำลังดำเนินการพิจารณา แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับใหม่ของสภาวิศวกร ดังข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้
- หมวดวิชาชีพเฉพาะ
- การเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา
- จำนวนอาจารย์ผู้สอน
- ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
สำหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธานั้น ได้มีการสร้างอาคารใหม่ กำลังขนย้ายและติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ จึงยังไม่สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้
เมื่อไม่ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ จะได้ยื่นเสนอขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร เพื่อให้นักศึกษาที่จบไปก่อนหลักสูตรแก้ไขใหม่นี้ จะได้มีโอกาสมาดำเนินการเพิ่มเติมในการขอรับรองต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2011-06-28 17:37:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA