ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษา ป.โท-ป.เอกถึง 20 เมษายน 2563


คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดเทอม วันที่ 15 มิถุนายน 2563

จำนวน 3 หลักสูตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 ดังนี้


1. ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ M.A. (industrial and Organizational Psychology) ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ และภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร โทร. 081-8423677


2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) M.A. (English for Business and Industry Communcation) (Englsh Progam) ภาคพิเศษ เรียนวันรรมดา รอบค่ำ อาจารย์ประจำหลักสูตร โทร. 089-7919128, 086-3144816


3. ระดับปริญญาเอก Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology) ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ และภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร โทร. 061-9515162


ดูรายละเอียดโปสเตอร์และแผ่นพับหลักสูตรได้ดังรายละเอียดแนบด้านล่าง

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์

www.grad.kmutnb.ac.th หรือ สอบถามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2422, 2424


โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2020-03-27 18:03:59
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2