ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เนื่องจาก มทร.อีสานมีมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นแผนกงานกองทุนขอยกเลิกประกาศเดิมและจะทำประกาศแจ้งช่องทางการส่งเอกสารและวันเวลาในการส่งเอกสารอีกครั้ง

แผนกงานกองทุน

25 มีนาคม 2563

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-03-25 09:53:05
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1