ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือก ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง ยกเลิกการสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่สอบระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 * เฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาสอบ ณ มหาวิทยาลัยฯ !เท่านั้น!


ประกาศขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือก
ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง 
ยกเลิกการสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่สอบระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563

* เฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาสอบ ณ มหาวิทยาลัยฯ !เท่านั้น!
ที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการวิธีการคัดเลือก 
  * สาขาอื่นๆ ที่มีการสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์หรือ  
PORTFOLIO อื่นๆ ที่แจ้งก่อนหน้านี้ กำหนดการยังคงเดิม

*หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดวิธีการสอบคัดเลือกเป็นรายสาขาวิชา 
                 ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ

                            รายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.044-233000 ต่อ 2733 และ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-03-19 17:54:11
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1