ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรงและแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำหนดสอบระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 63


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563?: ระบบรับตรงและแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ที่กำหนดสอบระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563?: ระบบรับตรง (ฉบับที่ 1)
ที่กำหนดสอบระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
เพื่อป้องกันการเฝ้าระวัง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)


ทางมหาวิทยาลัย ได้มีการเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา เป็น 2 กลุ่ม
1. ไม่มีการสอบคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. มีการสอบคัดเลือกเป็น 4 รูปแบบ
   2.1 สอบข้อเขียนในวันดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   2.2 สอบสัมภาษณ์ ผ่านทางโทรศัพท์
   2.3 สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์
   2.4 ส่งผลงาน PORTFOLIO ผ่านช่องทางอีเมล์

*หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียดวิธีการสอบคัดเลือกเป็นรายสาขาวิชา 
                 ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ

                            รายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.044-233000 ต่อ 2733 และ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-03-18 17:51:16
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1