ข่าวบริการนักศึกษา » คำแนะนำการปฏิบัติในวันทำการตรวจเลือกฯ สำหรับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร


คำแนะนำการปฏิบัติในวันทำการตรวจเลือกฯ 

สำหรับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
-----------------------
1. ผู้ที่ขอผ่อนผันฯ ต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) และต้องไปถึงสถานที่ตรวจเลือกฯ ก่อนเวลา 07.00 น.
2.หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ มีดังนี้ 
     2.1 หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
     2.2 ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
     2.3 บัตรประชาชน
     2.4 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ที่ระบุวันจบการศึกษาแล้ว (ถ้ามี)
3.นักศึกษาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจเลือกฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) จากคณะกรรมการตรวจเลือกฯ และหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) ของนายอำเภอ เพื่อให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีต่อไป
4.สำหรับผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์จากการผ่อนผัน ให้ไปยื่นคำร้องที่โต๊ะรับคำร้อง ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ได้แจ้งให้ทราบ (ก่อน 12.00 น.)
5.ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาทหารของตนเอง 

----------------------
แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศ่ึกษา ชั้น2 โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2351

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-03-06 10:09:27
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1