ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


>> คลิกกำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษารายเก่าเลื่อนชั้นปี ( รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 59 - 62 )

ภาคเรียนที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

>> คลิกเอกสารประกอบการยื่นขอกู้ยืมเงินของนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่

ชั้นปีที่ 2- 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษารายเก่าเลื่อนชั้นปี ( รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 59 ? 62 )

ภาคเรียนที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ  e-Student loan  ภาคเรียนที่ 1/2563

2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (เลือกส่ง 1 ข้อ)

          2.1 กรณีมีรายได้ประจำให้ใช้  หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน

          2.2 กรณีไม่มีรายได้ประจำ ให้ใช้  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102)และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้

          2.3 สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดาหรือมารดา

3. หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์แนะแนว (กยศ.103)

4. ใบแสดงผลการเรียน

5. ใบจิตอาสา จำนวน 18 ชม. พร้อมรูปถ่ายการทำจิตอาสา (กิจกรรมในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 9 ชม.)

   โดยให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาประจำคณะตรวจสอบและเซ็นกำกับการทำจิตอาสา

 

โดยรวมเอกสารข้อ 1-5 ส่งตามวันเวลาดังนี้

          วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563  เวลา  09.00 - 16.00 น.

-          คณะบริหารธุรกิจ

          วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563  เวลา  09.00 - 16.00 น.

-          คณะศิลปกรรมและอกแบบอุตสาหกรรม

-          คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

          วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563  เวลา  09.00 - 16.00 น.

-          คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

          วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563  เวลา  09.00 - 16.00 น.

-          วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

 

*****ส่งเอกสารที่แผนกกองทุน ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา*****


--------------------------

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้ยืมเงินของนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่

ชั้นปีที่ 2- 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

1.//แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(กยศ.101)

2.//เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

          2.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+ สำเนาทะเบียนบ้าน ( ถ่ายเอกสารหน้าเดียวกัน )       

3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

          3.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน +สำเนาทะเบียนบ้าน ( ถ่ายเอกสารหน้าเดียวกัน )

4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้ (เลือกส่งเพียง 1 ข้อ)

          4.1   กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี

          4.2   กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้

          4.3   สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบิดา มารดา

5.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)

6.  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย (กยศ.104) พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7.  ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8.  ใบรับรองการผ่านกิจกรรมจิตอาสา

9.  เอกสารอื่นๆ ถ้ามี

รวบรวมเอกสารข้อ 1 - 8 ส่งในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.

*****ส่งเอกสารที่แผนกกองทุน ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา*****

* หมายเหตุ  :

          1. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัว

             ประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น

          2. ส่งเอกสารด้วยตัวเองเท่านั้น

 

แผนกงานกองทุน งานบริการ สวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย

กองพัฒนานักศึกษา

 

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-03-03 16:06:49
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2