ราคากลาง » ประกาศอัตราค่ารับซื้อขยะ ของธนาคารขยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


                   แผนกงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองกลาง ขอแจ้งอัตราค่ารับซื้อขยะ ของธนาคารขยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2563  

              ** การเปิดให้บริการ 
1. วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (โดยให้บริการรับซื้อทุกวัน)
2. การจ่ายค่าซื้อขายขยะ  จะดำเนินการจ่ายทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์  กรุณาติดต่อ ณ  แผนกงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี  (อาคาร 19) ชั้น 2  สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร.0 4423 3300  ต่อ 2232 โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-02-25 13:12:34
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2