ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 1
แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio)

ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่


       ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามเวลาที่กำหนด (ขั้นตอนที่ 1 - 4)
หากไม่ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
และไม่สามารถ ขอคืนสิทธิ์หรือขอรับเงินที่ได้ชำระไปแล้วคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.044-233000 ต่อ 2733 และ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-02-04 16:44:51
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1