ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2/2562


ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า มทร.อีสาน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการ ร่วมกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการกองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2/2562

เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 2562  โดยผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/vAJTHzD9ZNvD27Kt7 หรือ QR CODE


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2330

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-01-21 15:14:19
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3