ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ได้แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ  จำนวน  6  เรื่อง  เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการและบุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ดังนี้  

                             1. หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง เอกสารแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                             2.  หนังสือกรมสรรพสามิต เรื่อง ส่งจุลสาร EXCISE NEWLETTER ปีที่ 34 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.excise.go.th หัวข้อ จุลสารกรมสรรพสามิต
                             3.  หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
                             4.  หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม 
                              5. หนังสือมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในพระราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.promotion-scitec.or.th
                              6.  หนังสือจากสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4                                ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถ download file ได้จาก www.mua.go.th เว็บไซด์เดิม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หัวข้อประชาสัมพันธ์ : หัวข้อหนังสือเวียน    

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-01-17 16:57:44
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2