ข่าวบริการนักศึกษา » ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา


ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
รายละเอียดการขอรับเงินโดยนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ประกอบการเบิกเงินค่าชดเชยสินไหมทดแทนได้ที่ชั้น 1แผนกงานสวัสดิการนักศึกษา?งานบริการ สวสัดิการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2370

ดาวน์โหลด>>?ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2019-12-16 15:10:06
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1