ข่าวการศึกษา » รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรใหม่ระดับ ปวส. เปิดสอนปีการศึกษา 2563


หลักสูตรใหม่ระดับ ปวส. เปิดสอนปีการศึกษา 2563

https://www.rmuti.ac.th/news/attash/8f9d017c50d4ec4ae4d412f3dfb85a17-20191016-5-1502-9491.jpeg

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ โดยหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ มทร.อีสาน ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบรับกระแสการเรียนในระบบทวิภาคี ทั้งยังช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา สิทธิพิเศษ ของหลักสูตรนี้คือ
-นักศึกษารับทุนการศึกษา 70% ตลอดหลักสูตร
-ได้เรียนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
-ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ
-การันตีการมีงานทำ หลังสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก จึงเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ซึ่งจะส่งผลดีกับผู้เรียน ที่จะได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเป็นบัณฑิตพรีเมี่ยม พร้อมออกสู่ตลาดแรงงานอย่างเต็มภาคภูมิ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เปิดรับสมัครผู้จบ ปวช.สายพาณิชยกรรม ทุกสาขางาน และ ม.6 ทุกแผนการเรียนสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในระบบรับสมัครออนไลน์
https://ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/InfoEAdmission.aspx

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2019-10-16 15:02:13
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5