ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 มทร.อีสาน นครราชสีมา


กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2562 มทร.อีสาน นครราชสีมา

วัน เดือน ปี

คณะ

รายละเอียด

หมายเหตุ

28 ต.ค. 62

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ส่งเอกสารขอกู้ยืมที่แผนกงานกองทุน ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

1. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2562

2. ใบรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสา 18 ชม.พร้อมรูปถ่ายที่ทำกิจกรรม

(ต้องมีกิจกรรมใน ม.อย่างน้อย 9 ชม.)

*รวมส่งเป็นห้องได้*

พร้อมรับใบเสร็จและสำเนาสัญญาคืน

29 ต.ค. 62

คณะบริหารธุรกิจ

30 ต.ค. 62

คณะวิทยาศาสตร์

31 ต.ค. 62

คณะศิลปกรรมฯ +วิทยาลัยนวัตกรรม

12 พ.ย. 62

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่แผนกงานกองทุนชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

1.ใบแจ้งสิทธิการชำระเงิน ICL หลังจากลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2/2562 จำนวน

1 แผ่น (ปริ๊นจากระบบ ESS ของมหาวิทยาลัย)

2. ใบบันทึกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 1 แผ่น

(ปริ๊นจากระบบ e-Studentloan)

เอกสารข้อ 1 ให้นักศึกษาเขียน

-เลขที่บัตรประชาชน

-เบอร์โทรศัพท์

*รวมส่งเป็นห้องได้*

13 พ.ย. 62

คณะบริหารธุรกิจ

14 พ.ย. 62

คณะวิทยาศาสตร์

15 พ.ย. 62

คณะศิลปกรรมฯ+วิทยาลัยนวัตกรรม

19 พ.ย. 62

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ติดต่อเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา

1.เซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 แผนกงานกองทุนเตรียมไว้ให้ 2 แผ่น

2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น (ตรวจสอบวันหมดอายุ)

*ติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น*

20 พ.ย. 62

คณะบริหารธุรกิจ

21 พ.ย. 62

คณะวิทยาศาสตร์

22 พ.ย. 62

คณะศิลปกรรมฯ+วิทยาลัยนวัตกรรม


หมายเหตุ 1. นักศึกษาที่จะออกสหกิจให้ติดต่อแผนกงานกองทุนในวันที่ 24-25 กันยายน 2562 เพื่อทราบรายละเอียด

                   2. แผนกงานกองทุนจะรับติดต่อเฉพาะนักศึกษาที่แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

                   3. หากนักศึกษาไม่มาติดต่อตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2562


โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2019-09-20 16:17:44
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1