ข่าวบริการศิษย์เก่า » แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำฯ ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/


แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำฯ ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ 


ให้ผู้สำเร็จการศึกษากรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข) ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
กรณี ท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้พิมพ์เอกสารมาส่งในวันซ้อมรับปริญญาที่วิทยาเขต (เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญา) ดังนี้
* นครราชสีมา         ส่งวันที่ 3 สิงหาคม 2562
* ขอนแก่น               ส่งวันที่ 9 สิงหาคม 2562
* สกลนคร                ส่งวันที่ 10 สิงหาคม 2562
* สุรินทร์                   ส่งวันที่ 10 สิงหาคม 2562


หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวสมพร อินบุญเชิด โทร 044-233000 ต่อ 2361 E-mail : somporn.in@rmuti.ac.th

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2019-07-11 13:34:25
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1