ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า


ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า


          นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 - 2561และนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเอกสารขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย ติดต่อ ยื่นเอกสารเพื่อขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 กรกฎาคม  2562 ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 19  ชั้น 2 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง 

" งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์      ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 "  

ติดต่อ วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้


        1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคืนเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า ไฟล์ 1 ระดับ ปวส. ไฟล์ 2-5 ระดับป.ตรี ) 

       2. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินและกรอกรายละเอียดตามตัวอย่าง (ไฟล์ 6 และไฟล์ 7) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       3. ดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารและกรอกรายละเอียดตามตัวอย่าง(ไฟล์ 8 และไฟล์ 9) พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก  ชื่อบัญชีของนักศึกษา ที่มีรายการเคลี่อนไหวเป็นปัจจุบันเท่านั้น 

       4. ยื่น หรือ ส่งไปรษณีย์ เอกสารตามข้อ 2 , 3 ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 19  ชั้น 2 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบและคืนเงินให้นักศึกษาผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาที่ได้ยื่นไว้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดให้นักศึกษายื่นเอกสารขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย ในรอบถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่  044-233000 ต่อ 2140-2143  ตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์เอกสารแนบ 

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-06-11 11:19:59
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5 ไฟล์ที่ 6 ไฟล์ที่ 7 ไฟล์ที่ 8 ไฟล์ที่ 9