ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ


เนื่องด้วยกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ตามคำสั่งที่ 1140/2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ  ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  หน่วยเลือกตั้งทั้ง  4 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา   ณ   ห้องกองนโยบายและแผน อาคาร ๑๙ มทร.อีสาน นครราชสีมา (ใช้เอกสารแนบไฟล์ที่ ๕)

2. หน่วยเลือกตั้ง วิทยาเขตขอนแก่น  ณ   ห้องแผนกบริหารงานบุคคล ชั้น ๑ อาคาร สำนักงาน วิทยาเขตขอนแก่น  

3. หน่วยเลือกตั้ง วิทยาเขตสกลนคร  ณ แผนกงานบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงาน วิทยาเขตสกลนคร ชั้น ๒

วิทยาเขตสกลนคร  

4. หน่วยเลือกตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์  ณ ห้องแผนกบริหารบุคคลและนิติการ ชั้น ๑ อาคารงานบริหารทรัพยากร สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดและเกณฑ์การสมัคร  ดังเอกสารแนบ 

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-05-04 01:26:06
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5