ข่าวบริการนักศึกษา » แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อรับเงินเบิกค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ


ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษารับเงินเบิกค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ

ติดต่อแผนกงานสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-11-16 11:59:37
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1