ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » แจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) โดย กรมบัญชีกลาง


                 ตามหนังสือที่ กค0416.4/ว332 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 จึงขอแจ้งแนวแนวปฏิบัติฯ   ดังเอกสารแนบ 

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2018-10-31 13:52:26
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1