ข่าวบริการนักศึกษา » รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด โดยมีคุณยุวนิจ ฝ่ายอุประ เป็นตัวแทนประกัน มีสำนักงานสาขานครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 526/7 ถนนสืบสิริ ตำบลในเมือง อ-เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 089-7221803 081-8792474 โทรสาร 044-277228?
ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562?
เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุจะได้รับเงินชดเชค่าสินไหมดังนี้
1.เมื่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนในวงเงิน 220,000 บาท
(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
2. เมื่อประสบอุบัติเหตุเบิกค่ารักษษพยาบาลค่าสินไหมทดแทนใน
วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้จ่ายเงินตามที่จ่ายจริง โดยนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ประกอบการเบิกเงินค่าชดเชยสินไหมทดแทนได้ที่?ชั้น 1?แผนกงานสวัสดิการนักศึกษา??งานบริการ สวสัดิการนักศึกษา และสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2370

ดาวน์โหลด >> หนังสือรับรองการประกันภัยเลขที่ CN/PAA/18-000924
                   >> ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-08-02 09:40:30
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2