ข่าวบริการศิษย์เก่า » แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID)(ใส่เฉพาะตัวเลข)


แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน

*กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข) ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/

กรณี ท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้พิมพ์เอกสารมาส่งในวันซ้อมรับปริญญาที่วิทยาเขต (เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญา)

แจ้งสถานประกอบการ

*ให้ท่านกรอกรหัสเข้าใช้ด้วยอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตามที่ท่านได้รับ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านและหลักสูตรทุกหลักสูตร

*สามารถตรวจสอบสถานะกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ ของผู้สำเร็จการศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ ได้ที่ http://guidancesystem.rmuti.ac.th/

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวสมพร อินบุญเชิด โทร 044-233000 ต่อ 2361 E-mail : somporn.in@rmuti.ac.th

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2018-07-31 11:39:37
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4