ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธาและความไว้วางใจของผู้รับบริการ 


ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


โดย รัญชน์ แถวโสภา ,แผนกงาน E-Learning วันที่ลงประกาศ 2018-07-25 14:08:30
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4