ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560


ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพ สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้  

บัดนี้ สำนักฯ ได้ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 เรื่องได้แก่
1.ระบบบริหารจัดกาารายชื่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
2.การพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 4 วิทยาเขต
3. การปลูกจิตสำนักในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า
4. การจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของนักศึกษาระดับปวส. หลังเรียนจบไปแล้ว 1 ปี
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

โดย วรัญญา สายสุรินทร์ ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-07-15 14:18:16
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4