ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ


นักศึกษาชาย  ที่เกิดปี พ.ศ. 2541  หรือก่อน พ.ศ. 2541 ที่ย้ายสถานศึกษา  อายุไม่เกิน 26 ปี  และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.)  ซึ่งจะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2562 

ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ 

มาติดต่อขอรับใบคำร้องขอผ่อนผันได้ที่ แผนกงานวิชาทหารงานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561  

>>ดาวน์โหลดประกาศ

และให้เตรียมหลักฐานประกอบการทำเรื่องขอผ่อนผัน  สำเนาอย่างละ  3  แผ่น ดังนี้

1.       สำเนา สด.9  หรือ สด.10 (ในกรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร)

2.       สำเนา สด.35  (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)

3.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน

โดยให้นักศึกษาเขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี และรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 

แผนกงานวิชาหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น2

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-06-28 15:43:17
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1