ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย


ด้วยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา
จะให้บริการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา
ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.00 น. - 11.30 น.
เพื่อเป็นการฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกมิให้เกิดการระบาด

แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2390 2392

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-06-28 09:40:50