ข่าวบริการนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม รายใหม่ทุกชั้นปี?
และนักศึกษาชั้นปีที่ี 1 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมทุกคน
เข้ารับการปฐมนิเทศ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 - 17.30 น.?
ห้องตะโกราย 2 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-06-14 10:35:44
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1