ข่าวประชาสัมพันธ์ » การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561


ประกาศ 
  เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาที่เกิด ปี พ.ศ.2541 หรือก่อนหน้านี้ ที่ย้ายสถานศึกษา และอายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ติดต่อทำเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 2 กค. - 28 กย.61  หลักฐานที่ต้องใช้ได้แก่ 
    - สำเนา สด.9 หรือ สด.10 (ในกรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร) 
    - สำเนา สด.35 (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร) 
    - สำเนาบัตรประชาชน 
    - สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา) 
         ให้ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง ด้วยกระดาษ A4 อย่างละ 3 ชุด และให้เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น นำส่งที่ตึก กพศ ชั้น 2 แผนกวิชาทหาร
 ประกาศโดย ผกท. สุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น  

โดย นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น ,สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ surachade@rmuti.ac.th วันที่ลงประกาศ 2018-05-22 16:47:55