ราคากลาง » หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


? ? ? ? ??เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย?จึงขอออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง? ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน??ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561? เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการทราบโดยทั่วกัน

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2018-03-22 10:31:59
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1